Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Валери Пъневски
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Илинден бл. 4 карта
Телефони: +359 885 832 500
Email: panevski@ims.bas.bg
Тематики
Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-91516
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валери Стефанов Пъневски Отговорно лице