Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Знак '94
Адрес
Град: Велико Търново  5003
Улица/квартал: ул. Димитър Найденов 34 карта
П.К.: 16
Телефони: (062)634-228
Email: znak94@abv.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8305  (Стари кодове: 978-954-8709)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Йовчев Цанков Отговорно лице