Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Мусала 1 карта
Телефони: +359 2 818 83 83
Факс: +359 2 955 53 33
Email: acad@cadastre.bg
Url: http://www.cadastre.bg
Тематики
Карти и атласи
Статус
Активен
Кодове 978-619-90701
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виолета Бориславова Коритарова Лице за контакт
Светослав Павлинов Наков Отговорно лице