Национален регистър на издаваните книги в България

Издание
Заглавие
Екологично законодателство и норми
Автори
Цветко Велчев Прокопов, Донка Стоянова Танева
Илюстрации на корица
Описание

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР................................................................. 7
ГЛАВА 1. ОБЩА НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 8
1. Развитие на екологичното законодателство в Европа и България... 8
2. Обща характеристика на нормативната уредба по опазване на околната среда. Видове нормативни актове... 10
3. Конституционни основи на опазването на околната среда. Основни принципи и норми... 12
4. Обща характеристика на държавната екологична политика... 15
5. Закон за опазване на околната среда - обхват, общи положения и структура 17
6. Икономическа организация на дейностите по опазване на околната среда... 20
7. Стратегии и програми за околна среда... 22
8. Мониторинг и контрол по опазване на околната среда.. 25
ГЛАВА 2. НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ... 29
1. Закон за чистотата на атмосферния въздух - обхват, общи положения и структура...29
2. Оценка и управление на качеството на атмосферния въздух... 31
3. Контрол и управлание на вещества, които нарушават озоновия слой... 32
4. Норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и от големи горивни инсталации... 36
5. Норми за допустими емисии в атмосферния въздух на летливи органични съединения... 40
6. Норми за вредни вещества в атмосферния въздух... 43
7. Норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места... 47
8. Ред и начин за измерване на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници... 49
9. Законодателство на ЕС по опазване на въздуха от замърсяване... 53
ГЛАВА 3. НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ... 60
1. Закон за водите - обхват, общи положения и структура... 60
2. Нормативна уредба за проучване, ползване и опазване на подземни води... 63
3. Нормативна уредба за качеството на водите за питейно-битови нужди... 66
3.1. Условия и ред за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони... 66
3.2. Показатели и норми за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели. 68
4. Нормативна уредба за качеството на повърхностните води и условията за заустване на отпадъчни води в тях... 70
4.1. Емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти... 72
4.2. Условия и ред за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места... 73
4.3. Ред за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти... 75
4.4. Опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.... 78
5. Условия и ред за ползване на водоснабдителни и канализационни системи... 80
6. Нормативна уредба по опазване на морските води...... 82
7. Законодателство на ЕС по опазване на водите от замърсяване... 85
ГЛАВА 4. НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО ОПАЗВАНЕ И РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА И ПОЧВИТЕ... 91
1. Закон за подземните богатства... 91
2. Закон за почвите... 93
3. Норми за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата... 96
4. Опазване на почвите при употребата на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието... 97
ГЛАВА 5. НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНИ ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И ЕКОСИСТЕМИТЕ... 100
1. Закон за защита от шума в околната среда... 100
2. Мониторинг на шума в околната среда... 103
3. Защита от електромагнитни излъчвания... 105
4. Защита от радиоактивни и йонизиращи излъчвания. Норми за радиационна защита... 107
ГЛАВА 6. НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА... 110
1. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати... 110
2. Режим за въвеждане на опасни вещества. Защита от аварии при дейности с опасни химични вещества... 112
ГЛАВА 7. НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ... 114
1. Закон за управление на отпадъците - обхват, общи положения и структура... 114
2. Класификация на отпадъците. Отпадъци от опаковки и опаковъчни материали... 116
3. Нормативна уредба за трансграничен превоз на отпадъци..... 121
4. Нормативна уредба за изграждане на площадки за третиране на отпадъци... 123
5. Нормативна уредба за изграждане и експлоатация на депа, съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци... 125
5.1. Условия и изисквания за изграждане и експлоатация
на депа за отпадъци... 127
5.2. Условия и изисквания за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за биологично третиране на отпадъци... 131
5.3. Условия и изисквания за изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци..... 132
6. Изисквания за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци... 137
7. Законодателство на ЕС по управление на отпадъците... 139
ГЛАВА 8. НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ.... 142
1. Закон за биологичното разнообразие... 142
ГЛАВА 9. УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ... 145
1. Закон за защитените територии... 145
2. Управление на защитените територии... 146
ГЛАВА 10. ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО... 148
1. Юридическа отговорност за нарушаване на екологичното законодателство... 148
2. Принудителни административни мерки за опазване
на околната среда... 150
3. Превантивни дейности по опазване на околната среда... 151
4. Достъп до информация за състоянието на околната среда... 154
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРЪЩЕНИЯ... 157
ЛИТЕРАТУРА... 160

Издател
Подвързия
CD
Националност на автора
България
Формат
CD
Език
Български
Тематики
ВУЗ, Право
Жанр
Учебник за ВУЗ
Категория
Учебник
PublicationISBNs
Поредност на изданието
1
Страници
163
Тираж
100
Илюстрирано
Не
Планирана дата на издаване
30.09.2015
Дата на издаване
30.09.2015